Artikel 1 Definities

 

 1. Vogelvrij Ondernemen, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 70046344, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor deelnemer, heeft deze het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de totaalprijs van het gekozen pakket, dienst of product, met eventuele reiskosten en reistijd vermeld. Eventuele verzendkosten zijn exclusief.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling van het geoffreerde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 4. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan. 
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere deelnemer het recht op ontbinding.
 6. Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 7. Bestelling van een magazine is pas definitief na volledige betaling.
 8. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. In geval de verschuldigde betaling langer dan 180 kalenderdagen uitblijft, vervalt het recht op de overige sessies met restitutie van het overtollige bedrag, tenzij partijen anders overeenkomen.
 9. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van dienstverlener op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

 

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van deelnemer.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1.  Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
 2.  Eventueel gegeven voorbeelden van het mogelijke resultaat dat door deelnemer bereikt kan worden na afronding van een traject, sessies, online cursus, workshop of summit zijn enkel illustratief en kunnen dienstverlener op geen enkele wijze binden. Het te bereiken resultaat blijft te allen tijde en overeenkomstig het vorige lid afhankelijk van de inzet van deelnemer.
 3.  Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4.  De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 5.  Dienstverlener is gerechtigd deelnemer door te verwijzen in geval van klachten waarbij dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.
 6.  Indien deelnemer later is dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt deze tijd te vervallen.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

 

 1.  In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer. 
 2.  Indien dienstverlener verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft deelnemer recht op ontbinding van de overeenkomst.
 3.  Dienstverlener is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener zal in een dergelijk geval het deel van het bedrag waar nog geen gebruik van is gemaakt restitueren, maar is niet gehouden tot verdere schadevergoeding.
 4.  Deelnemer kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, de content volledig beschikbaar is gesteld of de overeenkomst b2b is aangegaan. 
 5.  Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:

 1. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen 7 dagen en 48 uur voorafgaand aan de opdracht wordt 25% in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de opdracht wordt 35% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 4. In geval de overeenkomst B2B aan is gegaan, is dienstverlener gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag in rekening te brengen ten tijde van annulering.
 1.  Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 20% van datgene wat nog openstaat. Indien de overeenkomst B2B is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 2.  Indien er kosten zijn gemaakt voor derde partijen is dienstverlener gerechtigd ook deze kosten bij annulering door te berekenen aan deelnemer.
 3.  Deelnemer kan de datum van een sessie tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos wijzigen. Bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
 4.  Alle sessies, ook in geval het in het vorige lid bepaalde, dienen binnen een maand na oorspronkelijke doorlooptijd van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
 5.  Digitale content die binnen 14 kalenderdagen na aankoop ter beschikking wordt gesteld is uitgesloten van het herroepingsrecht. Deelnemer is dan ook niet gerechtigd van de aankoop af te zien met restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 6.  In bijzondere gevallen -onvoorziene omstandigheden komen uitsluitend ter beoordeling van dienstverlener- bestaat de mogelijkheid van hetgeen geregeld in dit artikel af te wijken.

 

Artikel 8 Groepsprogramma’s

 

 1. Om in aanmerking te komen voor een groepstraject, dient deelnemer aan alle deelnamevereisten zoals vooraf kenbaar is gemaakt te voldoen. Dienstverlener is gerechtigd een klant te weigeren.
 2. Om het groepselement van een groepstraject goed tot uiting te kunnen laten komen, komt dienstverlener het recht toe een minimum aantal deelnemers te eisen, voordat een groepstraject doorgang kan vinden.
 3. Deelnemer zal zich te allen tijde 100% inzetten om het best mogelijke resultaat te kunnen bereiken. Onder inzet wordt begrepen, maar is niet beperkt tot, het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van opdrachten. Indien deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 4. Partijen dienen de gemaakte afspraken na te komen, waaronder het tijdig aanleveren van content, het deelnemen aan de geplande sessies en het creëren van een veilige leeromgeving.
 5. Dienstverlener is gerechtigd deelnemer uit te sluiten van de sessie of van het hele traject, indien deelnemer zich niet aan de gestelde en vooraf kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, of indien zij wegens andere redenen de sessie belemmert of bemoeilijkt. In een dergelijk geval komt deelnemer geen recht toe op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 6. Dienstverlener komt het recht toe het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het groepstraject aan te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbreiden, beperken of aanpassen van de inhoud.
 7. Indien deelnemer niet bij een groepssessie aanwezig kan zijn, kan dienstverlener de lesstof dan wel opname van de sessie na afloop toesturen. Een groepssessie kan niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 8. Deelnemer mag nadrukkelijk geen beeld- en geluidsopnames maken van sessies binnen een groepstraject, tenzij vooraf toestemming is verleend.
 9. De bepalingen uit het volgende artikel van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op groepsprogramma’s.

 

Artikel 9 Online programma

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de content. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de aankoop uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Omdat dienstverlener zeker wil weten dat deelnemer alles uit het programma kan halen zodat optimale resultaten kunnen worden behaald, werkt dienstverlener wel met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat deelnemer tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kan annuleren, mits deelnemer aan kan tonen dat de content tot dan toe optimaal is benut.
 4. Dienstverlener heeft het recht om de tarieven van een programma zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 5. Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. 
 6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens het programma.
 7. Voor het geven van een programma maakt dienstverlener gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 8. Dienstverlener heeft het recht om de deelname aan een programma te weigeren.
 9. Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van het programma aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 10. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van het programma een soortgelijk aanbod te creëren.
 11. Het is deelnemer toegestaan tijdens het online programma in beperkte mate screenshots te maken, tenzij anders overeengekomen. 
 12. De geleverde informatie blijft het eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 13. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Dienstverlener is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 14. Dienstverlener kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

 

Artikel 10 Workshops en/of live sessies

 1. Dienstverlener heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop of live sessie. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft deelnemer het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop of live sessie niet plaats kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, kan zij de workshop of live sessie online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 3. Indien deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan het aankoopbewijs worden ingezet voor een andere datum indien beschikbaar. Deelnemer is tevens gerechtigd het kaartje door te verkopen, mits de gegevens van de nieuwe deelnemer tijdig aan dienstverlener worden doorgegeven en het aankoopbewijs niet voor een hoger bedrag wordt verkocht dat de aankoopprijs.
 4. Tijdens de workshop of live sessie mogen enkel beeld- en geluidsopnames worden gemaakt met expliciete toestemming van dienstverlener. Indien ook andere deelnemers zichtbaar zijn op dit materiaal, is tevens toestemming van hen nodig. 
 5. Wanneer een deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en bestaat er geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

 

Artikel 11 Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien deelnemer de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

 

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende de overeenkomst.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het veroorzaken voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. De deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 1. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 2. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 

 1.  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 15 Toegangsbewijs evenement

 

 1.  De overeenkomst tussen dienstverlener en deelnemer komt tot stand zodra deelnemer een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.
 2.  Het toegangsbewijs geeft toegang aan een persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Dienstverlener kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.
 3.  Dienstverlener is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.
 4.  Dienstverlener is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen.
 5.  Indien en toegangsbewijs geen toegang meer geeft tot het evenement na de start van het evenement, zal dit worden aangegeven tijdens de aankoop.

 

Artikel 16 Verplichtingen deelnemer

 

 1.  Deelnemer is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Dienstverlener is gerechtigd deelnemers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.
 2.  Deelnemers zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement, mits niet de gehele inhoud van een masterclass openbaar wordt gemaakt. Deelnemers accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 3.  Het is deelnemer verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.
 4.  Deelnemer is aansprakelijk voor iedere schade die zij aanbrengt aan het evenement.

 

Artikel 17 Wijziging en annulering

 

 1.  Dienstverlener heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is deelnemer gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.
 2.  Indien deelnemer onverwachts verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde, zo lang de vervanger aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens tijdig aan organisatie worden doorgegeven.
 3.  Er kunnen in aanvulling van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een evenement.

 

Summit en magazine

 

Artikel 18 Opnames summit

1. Deelname aan de summit is kosteloos. Deelnemer heeft in een dergelijk geval de mogelijkheid interviews met de sprekers gedurende 24 uur te bekijken op de dag dat deze beschikbaar worden gesteld door dienstverlener.

 1. Deelnemer kan indien gewenst, tegen een aanvullend bedrag, opnames van de summit aanschaffen. Deze aankoop is uitgezonderd van het herroepingsrecht. De opnames zijn persoonsgeboden en mogen niet onder derden worden verspreid.

 

Artikel 19 Magazine

 

 1. Bestelling van een magazine is bevestigd na volledige betaling van het bedrag en het ontvangen van een orderbevestiging.
 2. Het magazine is uitgesloten van het herroepingsrecht. Deelnemer gaat met bestelling akkoord dat het magazine niet geretourneerd kan worden. 
 3. Dienstverlener streeft ernaar magazines 1 keer per week te versturen, zoals aangegeven in de orderbevestiging, tenzij anders overeengekomen.
 4. Wanneer deelnemer foute leveringsinformatie doorgeeft, is dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk. Het verzendadres zoals deelnemer heeft opgegeven is leidend.
 5. Dienstverlener is enkel gehouden te leveren binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

 6. Wanneer bezorging vertraging heeft en de levertermijn wordt overschreden, heeft klant na het verstrijken van 30 kalenderdagen zonder levering het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 20 Klachten 

 

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 21 Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.